คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางบุษบา นาคพุทธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2562-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ อำเภอลำลูกกา สพป.ปทุม2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2559-2562 โรงเรียนวัดปทุมนายก อำเภอหนองเสือ สพป.ปทุม.๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2554-2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
2538-2554 โรงเรียนสตรีวิทยา ครู
2535-2538 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำตามรูปแบบPLC ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย โดยมีสถาบันอุดมศึกษา มทร.เป็นพี่เลี้ยง
2 ผู้บริหารดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานีเขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
3 ครูดีศรีหนองเสือ(ผู้บริหาร) ประจำปี ๒๕๖๐ อ.หนองเสือ
4 ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี ๒๕๕๙ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
5 รองผู้อำนวยการดีเด่น ปี ๒๕๕๘ สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมแห่งประเทศไทย